Bir Sayfa Seçin

1. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin" dedi, "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, "Hepiniz bundan için" dedi. "Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır." (Matta 26:26-28)

 

İsa harika bir öğretmendi. Fakat İsa sadece bize birşeyler öğretmek için gelmedi. Bizim uğrumuza ölmek için geldi. O´nun ölümü ve ölümden dirilmesi imanımızın temelini oluşturur. O´nun ölümü bizim için yaşam demektir.

Tanrı´nın Oğlu´nun bunu unutacak olan dünyanın ve milyonlarca imanlının günahları için ölmesi trajik midir? İsa´ya iman edenlerin anlamsız tartışmalar ve bencillik nedeniyle İsa´nın ölümünün anlamını yitirmeleri üzücü değil mi peki? İsa Kendisinin ölümü hakkında sık sık düşünmemiz gerektiğini biliyordu. Bunu derin anlamı olan bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle bize Rab´bin Sofrası´nı yapmamızı emretti.

İsa´nın ölümünü aklımızla tamamen kavrayamayız. Rab´bin Sofrası´na katıldığımızda ruhumuzun derinliklerinde bir şey olur. İsa´nın bizim için öldüğünü hatırladığımızda O´nun hayatı ve kurban kabilinde sevgisi ile gizemli bir şekilde doyuruluruz. O´nu Kurtarıcımız ve Rab´bimiz olarak yeniden sevinçle kabul ederiz. Bütün dünyadaki imanlılar ekmek ve kaseyi almanın kendilerine yeni cesaret ve umut verdiğini bilirler. Gelecek dersler "Rab’bi tadıp O’nun ne iyi olduğunu görmenize" (Mezmur34:8) yardım edecekler.

 

Bu Ders Rab´bin Sofrası Hakkındaki Gelecek Derslere Bir Giriş Niteliğindedir.

 

Açılış Sorusu: İsa şöyle demişti: "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı´nın ağzından çıkan her sözle yaşar." (Matta 4:4) Sizce bununla ne demek istemişti?

2. Yuhanna 6:25-70´i okuyun.

25  O'nu gölün karşı yakasında buldukları zaman, ‹‹Rabbî, buraya ne zaman geldin?›› diye sordular.

26  İsa şöyle yanıt verdi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz.

27  Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir.››

28  Onlar da şunu sordular: ‹‹Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?››

29  İsa, ‹‹Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir›› diye yanıt verdi.

30  Bunun üzerine, ‹‹Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?›› dediler.

31  ‹‹Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi, ‹Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi.› ››

32  İsa onlara dedi ki, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir.

33  Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.››

34  Onlar da, ‹‹Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!›› dediler.

35  İsa, ‹‹Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz›› dedi.

36  ‹‹Ama ben size dedim ki, ‹Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.›

37 Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.

38  Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.

39  Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir.

40  Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.››

41  ‹‹Gökten inmiş olan ekmek Ben'im›› dediği için Yahudiler O'na karşı söylenmeye başladılar.

42  ‹‹Yusuf oğlu İsa değil mi bu?›› diyorlardı. ‹‹Annesini de, babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da, ‹Gökten indim› diyor?››

43  İsa, ‹‹Aranızda söylenmeyin›› dedi.

44  ‹‹Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim.

45  Peygamberlerin yazdığı gibi, ‹Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.› Baba'yı işiten ve O'ndan öğrenen herkes bana gelir.

46  Bu, bir kimsenin Baba'yı gördüğü anlamına gelmez. Baba'yı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür.

47  Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

48  Yaşam ekmeği Ben'im.

49  Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler.

50  Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek.

51 Gökten inmiş olan diri ekmek Ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.››

52  Bunun üzerine Yahudiler, ‹‹Bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir?›› diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar.

53  İsa onlara şöyle dedi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu'nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz.

54  Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim.

55  Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir.

56  Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda.

57  Yaşayan Baba beni gönderdiği ve ben Baba'nın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak.

58  İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar.››

59  İsa bu sözleri Kefarnahum'da havrada öğretirken söyledi.

60  Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, ‹‹Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir?›› dediler.

61  Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, ‹‹Bu sizi şaşırtıyor mu?›› dedi.

62  ‹‹Ya İnsanoğlu'nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz...?

63  Yaşam veren Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.

64  Yine de aranızda iman etmeyenler var.›› İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu.

65  ‹‹Sizlere, ‹Baba'nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez› dememin nedeni budur›› dedi.

66  Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık O'nunla dolaşmaz oldular.

67  İsa o zaman Onikiler'e, ‹‹Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?›› diye sordu.

68  Simun Petrus şu yanıtı verdi: ‹‹Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.

69  İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı'nın Kutsalı'sın.››

70  İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Siz Onikiler'i seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir.››

6. bölümün başında geçen şu olaya dikkat edin: 6. bölümün ilk kısmında İsa 5000 kişiyi doyurmak için ekmeği ve balığı çoğalttı. Bu hayranlık yaratıcı mucizenin ardından İsa oradan ayrıldı, ama insanlar onu aradılar.

1) 25-29 ayetlerini tekrar okuyun.

İsa insanlara Kendisinin Mesih olduğunu anlamalarına yardım edecek mucizelerden dolayı Kendisini aramadıklarını söyledi. İsa´yı arıyorlardı, çünkü yemek yemişler ve karınlarını doyurmuşlardı. Bir tane daha bedava öğün bulmak için bekliyorlardı!

Eğer İsa´yı sadece bize verebileceği maddi bereketler için ararsak, O´nunla ilgili hangi önemli şeyi gözden kaçırmış oluruz?

3. 2) Sizce İsa´nın 27. ayette bahsettiği "sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek" ne olabilir?

4. 3.1) Daha sonra insanlar Tanrı’nın istediği işleri yerine getirmek için ne yapmaları gerektiğini soruyorlar (28. ayet). İsa ne cevap veriyor? (29. ayet)

5. 3.2) Neden İsa´ya inanmamız Tanrı´yı hoşnut ediyor?

6. 4.1) 30-40 ayetlerini tekrar okuyun.

Not: Musa İsraillileri Mısır´daki kölelikten kurtarıp Kenan diyarına doğru yola çıkardığında kırk yıl boyunca çölde dolaşıp durmuşlardı. Bu süre boyunca Tanrı onlara yemeleri için doğaüstü bir yolla gökten mana adı verilen ekmek yağdırmıştı (Çıkış 16:4).

Gökten gerçek ekmeği veren kimdir? (32. ayet)

7. 4.2) Bu ekmek dünyaya ne verir?

8. 5) Sonra insanlar kendilerine bu ekmeğin verilmesini istediler. İsa 35. ayette onlara bu ekmeğin ne olduğunu açıkça söylüyor. Gökten gelen bu ekmek nedir?

9. 6.1) 41-59 ayetlerini tekrar okuyun. İsa onlara çölde atalarının yediği ekmek ile yaşayan ekmek arasındaki farkın ne olduğunu söylüyor?

10. 6.2) 51. ayette İsa bu yaşayan ekmeği nasıl tanımlıyor? Onun ne olduğunu söylüyor?

11. 7.1) 53-59 ayetlerine bakın. Yaşamak ya da yaşam kelimeleri kaç kez geçiyor?

12. 7.2) Bu kelimelerin geçtiği bütün cümleleri okuyun. İsa önemli bir gerçeği bir çok değişik yolla tekrarlıyor. Gerçek yaşamın nereden geldiğini söylüyor?

13. 8) İsa bu ayetlerde anlaması zor bazı şeyler söylüyor. "Bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir." derken neyi kastediyor? Neden "Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar..." diyor? (Not: Bu sorular hakkında düşünmek için bir kaç dakikanızı ayırın. Eğer ne cevap vereceğinizden emin değilseniz, dersi okumaya devam edin. Aşağıdaki 11. soru bu sözleri anlamanıza yardım edecek.)

 

9.1) 60-65 ayetlerini tekrar okuyun.

61. ve 62. ayetlerde İsa öğrencilerine Kendisinin önceden bulunduğu yere yükseldiğini görselerdi daha çok şaşıracaklarını söylüyor. Sizce İsa daha önceden neredeydi?

14. 9.2) Bu Yahudileri neden şaşırtırdı? Bu aşağı düzeydeki marangozun Tanrı´nın Mesih´i olabileceğine inanmak istiyorlar mıydı?

15. 10.1) 63. ayette İsa onlarla önceki ayetlerdeki anlaması zor simgesel dil yerine çok basit bir şekilde konuşmaya başlıyor. Yaşam verenin ne olduğunu söylüyor?

16. 10.2) İsa bu ayette kelimenin tam anlamıyla O´nun bedenini yiyip kanını içsek bile bunun bize hiçbir şey kazandırmayacağını açıkça dile getiriyor. Yaşam Ruh´tan gelir. 63. ayete göre onlara kendi yaşamını ve Ruhu´nu verdiğini nasıl söylüyor?

17. 11.1) Bu ayetler size İsa´nın beden ve kan konusundaki zor sözlerini anlamanıza nasıl yardım eder?

18. 11.2) O´nun yaşam veren sözleriyle kendinizi her gün doyuruyor musunuz?

19. 12.1) 66-68 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın bu ağır sözlerine insanlar nasıl karşılık verdiler?

20. 12.2) Bazıları İsa´yı izlemekten vazgeçtikten sonra İsa öğrencilerine ne sordu?

21. 12.3) Petrus İsa´ya ne cevap verdi? (68. ayet)

22. 13) Petrus´un İsa´ya söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonsuz yaşam sözlerinin sadece İsa´da bulunduğuna inanıyor musunuz? O´nun Tanrı´nın Kutsalı olduğunu biliyor ve buna inanıyor musunuz?